Äppelgården Luggerud, Hemaanet Bäckevarv - Nordmarken Värdsarv - MARKIR og SKIPREIER för FRED PÅ OG MED MODER JORD - POMOLOGI

VEDTEKTER
 
for
 
Naturhumanistisk forbund
 
(Utkast foreslått den 11. april 2017
 
§ 1
NAVN
Naturhumanistisk forbund er en ideell verdibasert forening som bygger på naturhumanisme med permakultur i samvirke med Moder Jord. Dens internasjonale navn er Naturehumanistic leage. Foreningen samvirker med Äppelgården Luggerud, Stiftelsen Natur og Kultur og andre aktuelle partnere.
 
§ 2
FORMÅL
Fremme samtale, samhandling, ettertanke og samlinger knyttet til omsorg for alt liv på Moder Jord

§3
VISJON
En demilitarisert og atomvåpenfri nordlig og sørlig halvkule i klimabalanse med basisinntekt og frihet fra nød.  

§ 3
STRATEGI
Rett til fred, fredelig sameksistens, nedrustning og konvertering, felles likeverdig og udelelig sikkerhet, kultur, helse, arbeid, velferd og omsorg for alle. 

§ 4
VERDIGRUNNLAG
Naturhumanisme med permakultur, fred, for åpenhet og samhold, frihet, likhet, bror- og søsterskap, solidaritet og energi, klimabalanse og harmoni.
 
§ 5
ÅRSMØTE
Alle som har støttet forbundets virksomhet kan delta på årsmøtet.
                                                                                                                          
§ 6
STYRET
Forbundets styre består av 3 medlemmer. Styret leder foreningens virksomhet i overensstemmelse med formål, visjon, strategi og verdigrunnlag. Styret velger leder.

Det utbetales ikke honorar for deltakelse i styre.
 
§ 7
Aktiva
Styret disponerer innenfor rammen av vedtektene forbundets midler. Stiftelsen Natur og Kultur fører kostnadsfritt regnskapet.
 
Aktiva består av gaver, bidrag og publikasjoner knyttet til virksomheten. Mottak av store gaver skal i hvert tilfelle behandles av styret.
 
§ 8
REGNSKAP OG REVISJON
Regnskap og revisjon av forbundets økonomi skjer i følge de til enhver tid gjeldende bestemmelser i lov om stiftelser.
 
§ 10
VEDTEKTSENDRINGER
Endringer av vedtektene kan gjøres av Årsmøte med ¾ dels flertall.
 
§9
OPPHØR
Naturhumanistisk forbund kan oppløses etter vedtak av Årsmøtet. Ved oppløsning tilfaller foreningens aktiva Stiftelsen Natur og Kultur.


Naturhumanisme med Permakultur på Moder Jord

Naturhumanisme med Permakultur på Moder Jord er et helhetlig planleggingssystem basert på å jobbe med, og ikke mot naturen.

Det går ut på å skape et økologisk bærekraftig system som istedenfor å utarme jorden, skaper liv og overflod. Naturhumanisme med Permakultur søker å samvirke med naturens egne prinsipper, som er perfeksjonert over millioner av år, og gir de beste forutsetningene for harmoniske, vakre og fullverdige liv i på Moder Jord.

Naturhumanisme praktiseres i dag over hele verden og søker alltid å benytte lokale ressurser, dyrkingsmuligheter og dekke de grunnleggende livsbehov med bruk av minst mulig ressurser.

Naturhumanisme er ikke energi- eller kapitalkrevende, men forutsetter delaktighet, iakttakelse og kreativitet, for å gjenskape naturhumanistisk Permakultur på Moder Jord.

Vårt nåværende jordbruks- og høstingssystem har beveget seg inn i et blindspor.

Vi trenger å vektlegge andre verdier i framtidens samfunn for å skape bærekraftige samfunn hvor vi kan høste av et naturlig overskudd. Naturhumanisme med Permakultur er en måte å leve på.

Det moderne jordbruket forbruker 10 ganger mer energi enn det som produseres. Naturhumanistisk landbruk gir mulighet til å produsere ti ganger mer enn hva som er investert. Energiforbruket kan dekkes av bøndenes og dyrenes arbeidskraft alene.

Å legge om til naturhumanistisk landbruk reduserer energibruken, fordi framstilling av kunstgjødsel og sprøytemidler er meget energikrevende. Deler av det økologiske landbruket bruker store maskiner og transporterer produkter over store avstander. Dette gjelder også andelslandbruket. Dermed bruker hele prosessen mer energi enn hva som produseres. Fokuset begrenser seg til å skape et kretsløp mellom planteproduksjon og husdyrhold på gården. Det blir gitt svært liten oppmerksomhet til selve organiseringen av tunet, bygningene og jorda som et fullstendig helhetlig innbyrdes forbundet system.

Naturhumanismen har swine røtter i det selvforsynte jordbruket hager og hagedyrking, men også med tilfang fra moderne teknologi og energibruk.

I naturhumanismen er de menneskelige relasjonene i forhold planter, dyr, teknologi, vitenskap, åndlighet, kultur og økonomiske systemer et hele grunnlagt på en basisinntekt.

Naturhumanisme er ikke et økosystem, av naturbestemte systemer for ville planter og dyr som i skog, eng og myr.

Mange steder i verden har mennesker hager som minner om naturlige skoger, der alt dyrkes slik det opprinnelig vokser. En naturlig skog består lagvis av trærnes løvkroner, mindre trær, store busker, små busker og nederst urter og grønnsaker. I et slikt system produseres det store mengder organisk materiale, mye mer enn i en monokultur som en åker, den utgjør jo bare et enkelt lag i omtrent en halv meter høyde. Gjennom teknologisk bearbeiding av en skog i energibalanse kan den gi mange spiselige planter gjennom en naturhumanistisk tilvekst. Små skogshager kan gjøre folk selvforsynte med et variert tilfang av mat i en delingsøkonomi.

En naturlig skog vedlikeholder seg selv ved hjelp av sollys, regn og omdannelsen av jordens mineraler til plantenæring. Åkrene bli i det industrialiserte landbruket regelmessig pløyd, harvet, sådd, gjødslet, lukt og sprøytet.  Dette er svært arbeids- og ressurskrevende.

De naturhumanistisk drevne skogene, sparer mye energi og arbeid.

Moder Jord har store variasjoner med hensyn til fysiske, biologiske og kulturelle forhold. En god levemåte bestemmer et områdes levedyktighet og harmoni.

Naturhumanismen er forskjellige fra land til land og fra hage til hage. Selv små forskjeller i klima, jord og vegetasjon påvirker Permakulturen. Forskjeller i beboernes behov, smak, livsstil og forestillinger tilhører en inkluderende Permakultur.

De fleste mennesker er klar over at vi nå er nær grensen for Moder Jords bæreevne.  Våre handlinger slår alltid tilbake på oss selv, hva vi gjør mot andre og annet, gjør vi mot oss selv. Vi er en del av helheten, og skal ikke ødelegge Moder Jord. Ved å ikke verdsette oss selv, vil vi heller ikke være i stand til å elske plantene, dyrene og menneskene rundt oss.

Naturhumanismen er ansvarsbevisst ikke bare mot jorden men også i forhold til hverandre. Det inkluderer alt levende og ikke levende.. planter, dyr, jord, vann, stein og luft, og anerkjenner alts naturgitte verdi. Kjernen er ikke konkurranse, men samarbeid og samhold mellom alle ting i kjærlighet til Moder Jord.

Website Builder drives av  Vistaprint