Äppelgården Luggerud - Hemaanet Bäckevarv - Nordmarken Värdsarv - FRED PÅ OG MED MODER JORD  - KARBONBALANSE - POMOLOGI
En historia om tidigare tiders vegvedlikehold
 
Mor till Augusta Alexanderson på Bostället berettade for mej att hon hadde en bit av vägen i Parttebackane i Tvádalen, dit gikk hon från Bäckevarv för att sköta om vägen.
 
Skriver Sten Wogelsby i en skrivelse til redaktören.
 
*
 
STADGAR
För Bäckevarvs vägsamfällighet. 
 
I.                   Vägsamfällighetens uppgift.
§ 1.
Vägsamfälligheten har til uppgift att handhava den gemensamma väghållningen och därmed förenade angelägenheter beträffande de enskilda vägar innom hemmanen Bäckevarv och Rössbyn i Holmedal socken och kommun.
 
II.                Medlemskap.
§ 2.
Medlem av vägsamfälligheten är varje ägare til egendom, som ålagts skyldighet att deltaga i den gemensamma väghushållningen; dfoch att, där jamligt 5 § lagen om enskilda vägar innehavaren av egendom har att svara för fullgörande av fastighetens väghållningssklyldighet, innehavaren i ägarens ställe är medlem av samfälligheten.
 
III.             Vägsamfällighetens styrelse.
§ 3.
Ombesörjandet av den gemensamma väghållningen och förvaltningen i övrigt av vägsamfällighetens angelägenheter omhänderhavas av en styrelse, bestående av tre ledamöter, som jämte tre suppleanter er utsees å ordinarie sammantr¨åade för en tid av två år. Första gången styrelsesval, äger rum skola dock en styrelsesledamot och en suppleant, efter därom mellan de valda verkstäld lottning, anses valda för ett år.
Valbar är i riket bosatt person. Avgående styrelseledamot eller suppleant kan återväljas.
Styrelsen skall ha sitt säte i den ort, där vägen eller størsta delen därav är belägen.
Anmälan om val av styrelse eller ändring i dess sammansättning skal ofördröjligen göras hos länbsstyrelsen.
 
§ 4.
Mom. 1. Styrelsen utser innom sig ordförande och konstituerar sig själv.
 
Mom 2. För att styrelsen skall vara beslutför erfodras, att dess ordinarie ledamöter behörigen kallas til sammanträdet samt att envar av ledamöterna eller suppleant för honom är närvarande. För beslut erfordras minst två äro om detsamma ense.
Kallelse til styresammanträde, vilket skall innehålla uppgift om förekommande ärenden, skall av ordförande utfärdras minst tre dagar före sammanträdet. Ledamot, som är förhindrad att närvara, har att ofördröjligen befordra kallelsen vidare till suppleant.
Utan hinder av vad sålunda stadgats om kallelse skall styrelsesammantr¨åade anses behörigen utlyst därest samtliga ledamøter tillstädskommit til sammanträde.
 
Mom 3. Vid styrelsens sammanträde skal föras protokoll. För styrelsens beslut om åtgärder svara de, som i beslutet deltagit, en för alle och alla för en. Ledamot eller suppleant, som närvarit vid sammanträde, anses hava deltagit i där fattrat beslut, såframt han icke vid sammanträdet til prtotokollet anmält reservation mot beslutet.
 
Mom 4. Styrelsen har att föra noggrann matrikkel över medlemmarna, samt att til det årligen återkommande ordinarie sammanträdet med samfälligheten avgiva styrelseberättelse för det gångna verksamhetsåret, uppgöra förslag til vägarbeten som skola utföras under följande år ävensom föverksamhetsåret, uppgöra förslag till vägarbeten som skola utføras under följande år ävensom förslag till utgifts- och inkomststat och till debiteringsläng, utvisade det belöpp, som skal uttaxeras, och vad därav belöper på varje medlem enligt de vid vägförrätningen bestemda grunerna. Bidra- och vad därarv belöper på varje medlem enligt de vid vägförrättningen bestämda grunderna. Bidraggen uppbäras av styrelsen och skola, där ordinarie sammanträde icke annorlunda bestämmer erläggfas före mars månads utgång å tid och plats, som styrelsen anvisar. Därefter skall styrelsen upprätta restlängd och omedelbart föranstalta om inndrivning av resterende bidrag jämte indrivningskostnad.
 
Mom 5. Styrelsen skall i god tid förbereda de ärenden, som skola förekomma vid sammanträde med samfalligheten. Styrelseberättelsen och övriga handlingar i förekommande ärenden skola minst åtta dagar före sammanträdet hållas tillgängliga å plats, som angives i kallelse till sammanträdet.
 
Mom. 6. Styrelsen må ej upptaga lån annorledes än i överensstemmelse med beslut, som rörande lånret och och lånevilkåren meddelats å sammanträde med samfälligheten, eller på på andra vilkor än att lånret och lånevillkoren meddelas å å sammanträde med samfälligheten, eller på andra villkor än lånet, däest detsamma ej skall infrias innom ett år, skal återgäldas genom årlig amortering efter viss plan. Ej heller må styrelsen ikläda vägsamfälligheten gäld, för vars betalning sådan egendom som i 60 § tredje stycket lagen om enskilda vägar omförmåles, jämte annan har att svara, därest ej i nämnda lagrum angivna villkor äro uppfyllda.
 
Mom. 7. Styrelsen skall tillse, att att under dess förvaltning stående egendom är till betryggande belopp försäkrad. Kontanta tillgångar skola, i den mån de icke omedelbart skola tagas i anspråk för utbetalingar, insättas å bank, som blivit godkjänd å ordinarie sammanträde med samfälligheten.
 
Mom. 8. Det åligger styrelsen att över sin förvaltning föra noggranna räkenskaper, som skola östsenast en månad därefter.
 
IV.              Vägsamfällighetens sammanträde.
§ 5.
Mom. 1. De vägholdningsskyldigas rätt att besluta i vägsamfällighetens angelägenheter utövas å sammanträde med samfälligheten. Ortdinarie sammanträde skall årligen hållas under nov. – dec. Månad å dag och lokal innom Holmedals socken, som styrelsen bestämmer. Extra sammanträde skall utlysas, då styrelsen eller revisorerna därtil finna anledning, ävensom då minst en femtedel av samfällighetens röstberettigade medlemmar i framställning till styrelsen sådant påkalla.
 
Underlåter styrelsen för vägsdamfälligheten att i föreskriven ordning kalla de väghållningsskyldiga till ordinarie sammanträde, eller har styrelsen ej senast två veckor efter påfordran som i första stycket sägs utlyst exstra sammanträde at hållas så snart det med iakttagande av føoreskriven kallelsestid kan ske, eller finnes ej behörigen utsedd styrelse, då skall kallelse, som utfärdas av minst en femtedel av de väghållningsskyldida, äga samma giltighet som kallelse av styrelsen.
 
Mom 2. Vid sammanträde äger envar medlem i samfälligheten röstrett efter det andelstal, som är bestemmande för egendommens delaktighet i väghållningsskyldigheten. Medlem, som  icke gäldat f¨rfallet bidrag, är f¨rlustig sin röstrett, inntill dess betalningen fullgöres. Ej må någon utøva rästrätt för mer än en tiondel av medlemmarnas sammanlagda, å sammanträdet företrada andelstal. Ej heller må någon sjäslv eller genom ombud eller så som ombud för annan deltaga i behandlingen av fråga rörasnde avtal mellom och samfälligheten eller angående avtal mellan denna och tredje man.
 
Website Builder drives av  Vistaprint